Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 24.11.2021 për subjektin e rivlerësimit, z.Rexhep Karaj bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 25.11.2021, vendosi:
Shkarkimin nga detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Rexhep Karaj, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat.
Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Etleda Çiftja, z. Roland Ilia relator dhe znj. Firdes Shuli anëtare, do t’i njoftohet subjektit të rivlerësimit, Komisionerit Publik dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.
Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.