Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datë 22.4.2021 për subjektin e rivlerësimit, znj. Enkelejda Metaliaj (Softa) bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 26.4.2021, vendosi:

Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Enkelejda Metaliaj (Softa), gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupi gjykues i kryesuar nga znj.Etleda Çiftja, znj. Pamela Qirko relatore, z. Roland Ilia anëtar, do t’u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publikë dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.