Në mbështetje të Kushtetutës, të nenit 22 të ligjit.nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit , miratuar me vendimin nr.2, datë 19.7.07 përmes procesit të përzgjedhjes me short, në mbledhjen e datës 06.02.2019, Komisioni vendosi …

Lexo