Në mbështetje të Kushtetutës, të nenit 24 dhe nenit 55 pika 7 e ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit…”

Lexo