Vendimi Nr: 727
Data e vendimit: 19.12.2023
Subjekti i rivlerësimit: Z. Andi Pogaçe, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier (aktualisht këshilltar ligjor pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë).
Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 31.01.2024.
Tiranë, më datë 1.02.2024.