Vendimi Nr: 723
Data e vendimit: 7.12.2023
Subjekti i rivlerësimit Z. Edmond Koloshi, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.
Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 7.02.2024.
Tiranë, më datë 8.02.2024.