Vendim i Ndërmjetëm                                                                                                                                                                                                Data e vendimit: 17.6.2022
Subjekti i rivlerësimit: Z. Gjergji Tako, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Lexo/Shkarko Vendimin