Vendim i Ndërmjetëm                                                                                                                                                                                                Data e vendimit: 20.7.2022
Subjekti i rivlerësimit: Znj. Jurida Bajraktari, ndihmëse ligjore në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

Lexo/Shkarko Vendimin