Vendim Nr:309
Data e vendimit: 16.10.2020
Subjekti i rivlerësimit: Znj. Flora Hajredinaj, gjyqtare në Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 29.4.2021                                                                                                                          Tiranë më 30.4.2021