Vendim Nr:356
Data e vendimit: 16.3.2021
Subjekti i rivlerësimit:Znj. Marsela Pepi, gjyqtare, aktualisht e komanduar si inspektore pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.
Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 29.4.2021                                                                                                                          Tiranë më 30.4.2021