Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 06.09.2018 për subjektin e rivlerësimit, z.Bujar Hoti, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 10.09.2018 vendosi:

Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Bujar Hoti, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës.

Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupa gjykuese e kryesuar nga z. Lulzim Hamitaj, znj. Brunilda Bekteshi relatore, z.Olsi Komici anetar do t’u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publikë dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ky vendim mund të ankimohet pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.