Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe në zbatim të nenit 3, pika 7, germa “b” e rregullores “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, më 11 maj 2020, Komisioni ka hedhur shortin dhe ka nisur procedurën e rivlerësimit për subjektin Alma Hicka/kandidate për Gjykatën e Lartë.