“PËR NJË NDRYSHIM NE RREGULLOREN PËR VEPRIMTARINË E KOMISIONIT TË PAVARUR TË KUALIFIKIMIT” 

“PËR NJË NDRYSHIM NË RREGULLOREN “PËR PROCEDURAT E VLERËSIMIT PERIODIK TË PUNËS PËR KËSHILLTARIN LIGJOR DHE EKONOMIK TË NJËSISË SË SHËRBIMIT LIGJOR TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË KUALIFIKIMIT”

Në zbatim të VKM-së nr 518, datë 6.10.2021, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit, orët shtesë dhe kompensimin e tyre në…

Në zbatim të nenit 179/b dhe Aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të neneve 13/d, 14/1, 14/2, 14/3 dhe 69/4 të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar…

Në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregullores për veprimtarinë e Komisionit, miratuar me vendim nr. 2, datë…

Në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregullores për veprimtarinë e Komisionit, miratuar me vendim nr. 2, datë…

Në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëvr dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr. 2,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëvr dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit,…

Rregullorja “Për parandalimin e konfliktit të interesave, si dhe deklarimin e pasurive në ushtrimin e funksioneve publike në Komisionin e Pavarur të Kualifikimet”, bazohet në nenin 46, të ligjit nr….

Mbështetur në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”; Me qëllim unifikimin e procedurave të shqyrtimit të çështjeve nga trupat gjykuese; Bazuar mbi…