Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr. 2, datë 19.7.2017, si dhe të pikës 7 nenit të 6 të Rregulores për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, në mmbledhje e datës 08.03.2019 vendosi…

Lexo