Në mbështetje të Kushtetutës, të nenit 22 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr.2, datë 19.7.2017, përmes procesit të përzgjedhjes me short, në mbledhjen e datës 03.05.2019, Komisoni vendosi…

Lexo