Në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr. 2, datë 19.7.2017, në mbledhjen e datës 02.11.2018, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, vendosi…

Lexo