Në mbështetje të Kushtetutës në ligjn nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 6, pika7 të Rregullores “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit” në mbledhjen e datës 08.11.2018, Komisioni i PAvarur i Kualifimit vendosi…

Lexo