Subjekti i rivlerësimit, Z. Besnik Cani

Subjekti i rivlerësimit, Z. Luan Dervishi

Subjekti i rivlerësimit, Znj. Fiona Papajorgji

Subjekti i rivlerësimit, Z. Artur Selmani

Vendimi Nr: 71
Data e vendimit: 24.10.2018

Subjekti i rivlerësimit, Z. Shpëtim Kurti

Subjekti i rivlerësimit, Z. Enton Dhimitri

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. BASHKIM DEDJA   Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 11 të nenit 3 dhe të pikës 4 të nenit 6 të “Rregullores për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, pas miratimit të listës me vendim nr. 55 të datës 08.11.2018…