Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 11 të nenit 3 dhe të pikës 4 të nenit 6 të “Rregullores për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, pas miratimit të listës me vendim nr. 55 të datës 08.11.2018 të Komisionit, më 15 nëntor 2018 janë shortuar dhe kanë filluar procedurat e rivlerësimit për subjektet e rivlerësimit, si më poshtë:

 1. Eneida Civici Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (KLD)
 2. Gerd Hoxha Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (KLD
 3. Gjin Gjoni Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë (KLD)
 4. Neritan Cena Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (KLD)
 5. Petrit Çomo Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (KLD)
 6. Ridvan Hado Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë (KLD)
 7. Evjeni Sinojmeri                                 “          “
 8. Fatmira Hajdari                                  “          “
 9.  Fatri Islamaj                                       “          “
 10. Flutura Skënderi                                 “          “
 11. Alkelina Gazidede Gjykata Administrative e Apelit
 12. Altina Nasufi                                       “          “
 13. Amarildo Laçi                                     “          “
 14. Arjan Qafa                                           “          “
 15. Bari Shyti                                             “          “
 16. Bernina Kondi                                    “          “
 17. Blerona Hasa                                      “          “
 18. Enkelejda Softa                                  “           “
 19. Fjoralba Prifti                                     “          “
 20. Lindita Sinanaj                                   “          “
 21. Rilinda Selimi                                     “          “
 22. Altin Dumani Prokuroria e Apelit Tiranë
 23. Arben Qosja                                        “          “
 24. Edmond Hyka                                   “          “
 25. Genti Xholi                                          “          “
 26. Nezir Gjoka                                         “          “
 27. Henrik Haxhiraj Prokuroria e Apelit Vlorë
 28. Kleanthi Zeka                                   “          “
 29. Pelivan Malaj                                     “          “
 30. Brahim Dragjoshi Prokuroria e Apelit Shkodër
 31. Rozeta Goskova, Qirjaqi Prokuroria e Apelit Korçë
 32. Gjon Fusha Prokuroria e Apelit Gjirokastër
 33. Moisi Duda Prokuroria e Apelit Durrës
 34. Ludivik Dodaj                                   “          “
 35. Bilbil Mete Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme
 36. Kujtim Luli                                        “          “