Vendimi Nr: 661
Data e vendimit: 18.5.2023

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 16.6.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Ëngjëllushe Tahiri bazuar në ligjin nr. 84/2016,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 16.6.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Alma Kodraliu bazuar në ligjin nr. 84/2016,…