Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 29.5.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Matilda Fetau bazuar në ligjin nr. 84/2016,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Specialistit të Sekretarisë Gjyqësore

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit z. Artur Ismajlukaj, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 29.5.2023, ora 9:45, nuk…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 24.5.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Hyrjet Lamaj bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:  …

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 24.5.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Lazer Sallaku  bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:  …

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 23.5.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Elvana Çiçolli  bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:    …

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 23.5.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Miranda Bushi bazuar në ligjin nr. 84/2016, me shumicë…

Në zbatim të ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, bazuar në  pikën 7, germa “c” dhe në pikën 9 të nenit 3…