Në zbatim të ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, bazuar në  pikën 7, germa “c” dhe në pikën 9 të nenit 3…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 22.5.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Petrit Hysa bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:     …