Vendimi Nr: 667
Data e vendimit: 26.5.2023

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave dëgjimore në datat 15.5.2023 dhe 19.6.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Julian Zonja bazuar në ligjin nr….

Vendimi Nr: 669
Data e vendimit: 29.5.2023