Vendimi Nr: 235
Data e vendimit: 04.02.2020

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 31.01.2020 për subjektin e rivlerësimit, Miliana Muça, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 04.02.2020, vendosi:  Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Miliana Muça, gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pasi analizoi dokumentacionin në lidhje me dorëheqjen e subjektit, znj. Elona Kana,  nga vazhdimi i mëtejshëm i procesit akademik/praktik në Shkollën e Magjistraturës, dhe i  dha  mundësinë subjektit për t’u dëgjuar lidhur me kërkesën e dorëheqjes, si një ndër elementët e procesit të rregullt në shqyrtimin e kësaj çështjeje që sjell pasoja…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Tomor Skreli me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër,  përcaktuar në datë 03.02.2020, ora 12:00, për shkaqe të arsyeshme nuk do të zhvillohet. Data tjetër për seancë dëgjimore do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.​  

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, pasi zhvilloi seancën dëgjimore në datën 30.01.2020,

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit sqaron se, ndryshe nga se u njoftua në seancën dëgjimore të datës 31.01.2020, për subjektin e rivlerësimit Znj. Miliana Muça, seanca e shpalljes së vendimit për këtë subjekt do të zhvillohet në datën 4 shkurt ora 9:00.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, për arsye objektive, seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Elona Kana, përcaktuar në datë 30.01.2020, ora 12:30, do të shtyhet me datë 03.02.2020, ora 13:00.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave dëgjimore në datën 10.12.2019 dhe 27.01.2020 për subjektin e rivlerësimit, Anton Martini, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 29.01.2020, me shumicë votash vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Anton Martini, prokuror pranë Prokurorisë për Krimet e…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 27.01.2020 për subjektin e rivlerësimit, Dritan Banushi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 28.01.2020, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Dritan Banushi, kryetar i Gjykatës së Apelit Gjirokastër. Vendimi i arsyetuar me…