Aneksi kushtetues
Rivleresimi kalimtar i gjyqtareve

1. Me qëllim kryerjen e procesit të rivlerësimit, zbatimi i disa neneve të kësaj Kushtetute,veçanërisht i neneve që lidhen më të drejtën për respektimin e jetës private, si dhe nenet 36 dhe 37,dispozitat që lidhen me barrën e provës, nenet 128, 131, nënparagrafi “f”, 135, 138, 140, 145,paragrafi 1, 147/a, paragrafi 1, nënparagrafi “b”, 149/a, paragrafi 1, nënparagrafi “b”, kufizohen pjesërisht, sipas nenit 17 të Kushtetutës.

Lexo

Ligji Nr.84/2016
Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë

Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i rregullave të posaçme për rivlerësimin kalimtar të të gjithë subjekteve të rivlerësimit për të garantuar funksionimin e shtetit të së drejtës,pavarësisë së sistemit të drejtësisë, si dhe rikthimin e besimit të publikut tek institucionet e këtij sistemi, sipas parashikimeve të nenit 179/b të Kushtetutës.
Lexo

Ligji Nr.96/2016
Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.

Në mbështetje të neneve 81 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi
deputetësh, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, vendosi…

Lexo

Vendimi i Kuvendit Nr.83/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit Nr.93/2017”

Për miratimin e strukturës organizative , organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionit të pavarur të Kualifikimit, i ndryshuar.

Lexo

Vendimi i Kuvendit Nr.82/2017 “Për emërimin e KPK-së”

Për miratimin e listës në bllok të kandidatëve të zgjedhur në institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”
Lexo

Vendimi i Kuvendit Nr.93/2017 “Për miratimin e strukturës së KPK-së”

Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimt

Lexo

Vendimet e Komisionit

Vendimi i Komisionit Nr.11, Datë 4.3.2024 “PËR NJË NDRYSHIM NË RREGULLOREN PËR VEPRIMTARINË E KOMISIONIT TË PAVARUR TË KUALIFIKIMIT”

"PËR NJË NDRYSHIM NE RREGULLOREN PËR VEPRIMTARINË E KOMISIONIT TË PAVARUR TË KUALIFIKIMIT"  Lexo ...

Vendimi i Komisionit Nr.26, datë 28.06.2022 për një ndryshim në rregulloren “Për organizimin e administratës së Komisionit të Pavarur të Kualifimit”

Në zbatim të VKM-së nr 518, datë 6.10.2021, të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullave për kohëzgjatjen e punës ...

Vendimi i Komisionit Nr.74, datë 14.12.2021 për disa shtesa në rregulloren “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifimit”

Në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", Rregullores ...

Vendimi i Komisionit Nr.50, datë 18.10.2019 për miratimin e rregullores për “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”

Në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", Rregullores ...

Vendim Nr.97, datë 6.12.2019, “Për zhvillimin e procedurave të shortit të datës 16 Dhjetor 2019”

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëvr dhe prokurorëve ...

Vendimi Nr.66, datë 18.11.2019 për miratimin e rregullores “Për procedurat disiplinore të këshilltarëve të njësisë së shërbimit ligjor të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit”

Në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 "Për rivlerësimin të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", të Rregullores ...

Vendimi Nr.29, datë 07.05.2019, “Për pezullimin e zhvillimit të shortit të muajit maj, korrik dhe shtator 2019”

Në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëvr dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", të ...

Rregulloret e Komisionit

Rregullore “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit (KPK)”

Objekti i Rregullores është përcaktimi i procedurave dhe masave për mbrojtjen, ruajtjen, përpunimin dhe administrimin e të dhënave personale në ...

Rregullore “Për organizimin dhe funksionimin e administratës së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK)”

Kjo rregullore ka për qëllim të përcaktojë rregullat, detyrat e hollësishme të organizimit dhe funksionimit të administratës së Komisionit të ...

Rregullore “Për veprimtarinë e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK)”

Në zbatim të nenit 179/b të aneksit të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë dhe të pikës 3, të nenit 69, ...

Rregullore “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”

Në zbatim të nenit 179/b dhe Aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të neneve 13/d, 14/1, 14/2, ...