Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Statusi i kërkesës Tarifa
1. 18.1.2022 Kerkese per informacion nga nje qytetar ne lidhje me menyren si si behet nje denoncim prane KPK-se.    -Kërkesa- 28.1.2022 Përgjigjia Perfunduar
2. 19.1.2022 Kerkese per informacion nga Report TV, ne lidhje ecurine e procesit te rivleresimit kalimtar te gjyqtarve dhe prokurorve ne Republiken e Shqiperise.  -Kërkesa- 31.1.2022 Përgjigjia Perfunduar
3. 22.2.2022 Kerkese per informacion nga qendra “Res Publica -Kërkesa- 24.2.2022 Përgjigjia Perfunduar
4. 24.2.2022 Kërkesë nga një qytetar në lidhje me fazën e procesit të rivlerësimit per disa subjekte. -Kërkesa- 3.3.2022 Përgjigjia Perfunduar
5. 17.3.2022 Kërkesë nga një qytetar në lidhje me fazën e procesit të rivlerësimit per disa subjekte gjyqtar dhe prokuror, si dhe vënie ne dispozicion te kopjeve të vendimeve të arsyetuar me shkrim të KPK-së për 6 subjekte rivlerësimi. -Kërkesa- 18.3.2022 Përgjigjia Perfunduar
6. 18.3.2022 Kërkesë nga një qytetar në lidhje me fazën e procesit të rivlerësimit per subjektin SH.M, si dhe vënie ne dispozicion te kopjes së vendimit të arsyetuar me shkrim të KPK-së për subjektin A.N. -Kërkesa- 18.3.2022 Përgjigjia Perfunduar
7. 30.3.2022 Kërkesë nga një qytetar në lidhje me fazën e procesit të rivlerësimit per disa subjekte gjyqtar dhe prokuror. -Kërkesa- 31.3.2022 Përgjigjia Perfunduar
8. 23.3.2022 Kërkesë për nformacion nga emisioni investigativ “STOP”, në lidhje me procesin e rivlerësimit për subjektin e E.K. -Kërkesa- 4.4.2022 Përgjigjia Perfunduar
9. 27.4.2022 Kërkesë për informacion nga “Media World”, në lidhje me fazën e hetimit për subjektin e rivlerësimit H.Ç, si dhe informacion në lidhje me përbërjen e trupës gjykuese që po shqyrton këtë subjekt. -Kërkesa- 9.5.2022 Përgjigjia Perfunduar
10. 29.4.2022 Kërkesë për informacion nga “Qendra për Gazetari Cilësore”, për vënie në dispozicion të listës emërore të subjekteve të rivlerësimit që më vendim të KPK-së janë shkarkuar apo u është ndërprerë procesi i rivlersimit. -Kërkesa- 6.5.2022 Përgjigjia Perfunduar
11. 9.5.2022 Kërkesë për informacion nga MCN TV në lidhje me numrin e rasteve të referuara nga ana e KPK-së, në organe të tjera kompetente. -Kërkesa- 18.5.2022 Përgjigjia Perfunduar
12. 16.5.2022 Kërkesë nga një qytetar për vënie në dispozicion të vendimeve të arsyetuara me shkrim për tre subjekte rivlerësimi. -Kërkesa- 27.5.2022 Përgjigjia Perfunduar