Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Statusi i kërkesës Tarifa
1. 18.1.2022 Kerkese per informacion nga nje qytetar ne lidhje me menyren si si behet nje denoncim prane KPK-se.    -Kërkesa- 28.1.2022 Përgjigjia Perfunduar
2. 19.1.2022 Kerkese per informacion nga Report TV, ne lidhje ecurine e procesit te rivleresimit kalimtar te gjyqtarve dhe prokurorve ne Republiken e Shqiperise.  -Kërkesa- 31.1.2022 Përgjigjia Perfunduar
3. 22.2.2022 Kerkese per informacion nga qendra “Res Publica -Kërkesa- 24.2.2022 Përgjigjia Perfunduar
4. 24.2.2022 Kërkesë nga një qytetar në lidhje me fazën e procesit të rivlerësimit per disa subjekte. -Kërkesa- 3.3.2022 Përgjigjia Perfunduar
5. 17.3.2022 Kërkesë nga një qytetar në lidhje me fazën e procesit të rivlerësimit per disa subjekte gjyqtar dhe prokuror, si dhe vënie ne dispozicion te kopjeve të vendimeve të arsyetuar me shkrim të KPK-së për 6 subjekte rivlerësimi. -Kërkesa- 18.3.2022 Përgjigjia Perfunduar
6. 18.3.2022 Kërkesë nga një qytetar në lidhje me fazën e procesit të rivlerësimit per subjektin SH.M, si dhe vënie ne dispozicion te kopjes së vendimit të arsyetuar me shkrim të KPK-së për subjektin A.N. -Kërkesa- 18.3.2022 Përgjigjia Perfunduar
7. 30.3.2022 Kërkesë nga një qytetar në lidhje me fazën e procesit të rivlerësimit per disa subjekte gjyqtar dhe prokuror. -Kërkesa- 31.3.2022 Përgjigjia Perfunduar
8. 23.3.2022 Kërkesë për nformacion nga emisioni investigativ “STOP”, në lidhje me procesin e rivlerësimit për subjektin e E.K. -Kërkesa- 4.4.2022 Përgjigjia Perfunduar
9. 27.4.2022 Kërkesë për informacion nga “Media World”, në lidhje me fazën e hetimit për subjektin e rivlerësimit H.Ç, si dhe informacion në lidhje me përbërjen e trupës gjykuese që po shqyrton këtë subjekt. -Kërkesa- 9.5.2022 Përgjigjia Perfunduar
10. 29.4.2022 Kërkesë për informacion nga “Qendra për Gazetari Cilësore”, për vënie në dispozicion të listës emërore të subjekteve të rivlerësimit që më vendim të KPK-së janë shkarkuar apo u është ndërprerë procesi i rivlersimit. -Kërkesa- 6.5.2022 Përgjigjia Perfunduar
11. 9.5.2022 Kërkesë për informacion nga MCN TV në lidhje me numrin e rasteve të referuara nga ana e KPK-së, në organe të tjera kompetente. -Kërkesa- 18.5.2022 Përgjigjia Perfunduar
12. 16.5.2022 Kërkesë nga një qytetar për vënie në dispozicion të vendimeve të arsyetuara me shkrim për tre subjekte rivlerësimi. -Kërkesa- 27.5.2022 Përgjigjia Perfunduar
13. 26.5.2022 Kerkese per informacion nga “Televizioni News 24”, per nje nga antaret e Komisionit te Pavarur te Kualifikimit. -Kërkesa- 31.5.2022 Përgjigjia Perfunduar
14. 10.6.2022 Kerkese per informacion nga “Qendra per Gazetari Cilesore” mbi zgjatjen e mandatit te KPK-se -Kërkesa- 14.6.2022 Përgjigjia Perfunduar
15. 3.6.2022 Kerkese per informacion nga portali i lajmeve online CNA.al , ne lidhje me konfliktin e interesit per nje nga antaret e Komisionit te Pavarur te Kualifikimit me nje nga subjektet e rivleresimit -Kërkesa- 15.6.2022 Përgjigjia Perfunduar
16. 6.6.2022 Kerkese per informacion nga “Televizioni News 24”, nese eshte caktuar date per mbajtjen e nje mbledhje nga KPK, per nje nga antaret e saj. -Kërkesa- 17.6.2022 Përgjigjia Perfunduar
17. 20.6.2022 Kerkese per venie ne dispozicion te kopjes se procesverbalit te transkriptuar te seances degjimore publike per nje nga subjektet e rivleresimit, nga “Televizioni ORA NEWS”. -Kërkesa- 23.6.2022 Përgjigjia Perfunduar
18. 28.6.2022 Kerkese nga “Instituti Shqiptar per Studime Ligjore dhe Territoriale” (ALTRI), mbi numrin e kallzimeve nga KPK prane organeve te hetimit. -Kërkesa- 7.7.2022 Përgjigjia Perfunduar
19. 29.6.2022 Kerkese nga “Qendra per Gazetari Cilesore”mbi statistika. -Kërkesa- 13.7.2022 Përgjigjia Perfunduar
20. 30.6.2022 Kerkese per informacion nga “Instituti i Studimeve Politike”, ne lidhje me listen emerore te subjekteve te shkarkuar ose te dorehequr nga detyra deri ne qershor 2022. Linkun e formularve te dekrimilazimit-Kërkesa- 14.7.2022 Përgjigjia Perfunduar
21. 6.7.2022 Kerkese nga “Televizioni Vizion +” mbi numrin e subjekteve te cilet kane dhene dorheqjen nga detyra si dhe listen emerore dhe arsyen e dorheqjes se tyre. -Kërkesa- 14.7.2022 Përgjigjia Perfunduar
22. 13.7.2022 Kerkese nga BIRN ALBANIA per venie ne dispoziocion te raportit te rezultateve te hetimit mbi nje subjekt rivleresimi. -Kërkesa- 14.7.2022 Përgjigjia Perfunduar
23. 13.9.2022 Kerkese per informacion dhe vendosje ne dispozicion te dokumentacionit nga “Center for Legal Empowerment”, mbi numrin e punemarresve te cilet kane perfunduar marredhenien e punes per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes nga ana e KPK-se, rastet qe kane perfunduar ne gjykate si dhe vlera e demshperblimit nese ka pasur gjyqfitues etj.-Kërkesa- 19.9.2022 Përgjigjia Perfunduar
24. 13.9.2022 Kerkese per informacion nga “Televizioni Vizion +”, ne lidhje me numrin e subjekteve qe nuk e kane kaluar procesin e rivleresimit ne KPK. -Kërkesa- 26.9.2022 Përgjigjia Perfunduar
25. 20.9.2022 Kerkese per informacion nga “Instituti i Studimeve Politike”, ne lidhje me listen emerore te subjekteve te shkarkuar ose te dorehequr nga detyra deri ne shtator 2022, si dhe arsyet e shkarkimit apo largimit nga detyra.-Kërkesa- 3.10.2022 Përgjigjia Perfunduar
26. 27.10.2022 Kërkesë për informacion nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KHSH), ne lidhje me numrin e subjekteve te shkarkuar dhe tw dorhequr nga sistemi i drejtesise, liste emerore, dhe pozicionin qe kane mbajtur. Kerkese per informacion ne lidhje me rastet e kallzuara/ referuara prane organeve te hetimit . -Kërkesa- 11.11.2022 Përgjigjia Perfunduar
27. 1.11.2022 Kerkese nga dy qytetare per venie ne dispozicion te raportit te DSIK-se per nje subjekt rivleresimi. -Kërkesa- 11.11.2022 Përgjigjia Perfunduar
28. 4.11.2022 Kerkese per informacion nga BIRN Albania ne lidhje me një nga subjektet e rivlersimi, nese eshte referuar ne SPAK -Kërkesa- 17.11.2022 Përgjigjia Perfunduar
29. 27.112.2022 Kerkese per informacion nga ORA TVne lidhje me auditimin nga KLSH-Kërkesa- 6.1.2023 Përgjigjia Perfunduar