Vendimi Nr: 1
Data e vendimit: 08.02.2018
Subjekti i rivlerësimit: Besnik Imeraj
Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 20.03.2018.
Tiranë më 21.03.2018