Vendimi Nr: 3
Data e vendimit: 23.03.2018
Subjekti i rivlerësimit: Eritan Shehu
Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 16.04.2018.
Tiranë më 17.04.2018