Në zbatim të nenit 179/b dhe Aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të neneve 13/d, 14/1, 14/2, 14/3 dhe 69/4 të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar…

Rregullorja “Për parandalimin e konfliktit të interesave, si dhe deklarimin e pasurive në ushtrimin e funksioneve publike në Komisionin e Pavarur të Kualifikimet”, bazohet në nenin 46, të ligjit nr….

Mbështetur në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”; Me qëllim unifikimin e procedurave të shqyrtimit të çështjeve nga trupat gjykuese; Bazuar mbi…

1. Vlerësimi i punës së këshilltarit të Njësisë së Shërbimit Ligjor (më tej “NJSHL”) sipas kësaj rregulloreje fillon nga data 1 janar 2020 dhe bëhet në mënyrë periodike 1-vjeçare, sipas…

Në mbështetje të ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në…

Në bazë të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe të nenit 9 dhe nenit 22, pika 5, e rregullores “Për veprimtarinë…

Shërbimi ndaj mediave 1.1 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) do t’u mundësojë dhe do të ndihmojë gazetarët të kryejnë detyrën e tyre. 1.2 Gazetari, i cili dëshiron të përdorë…

Qëllimi i kësaj rregulloreje është garantimi i sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve dhe të personave të tjerë nga pasojat e dëmshme që sjell duhani për shëndetin e njeriut dhe mbrojtja…

Objekti i Rregullores është përcaktimi i procedurave dhe masave për mbrojtjen, ruajtjen, përpunimin dhe administrimin e të dhënave personale në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit (KPK).

Kjo rregullore ka për qëllim të përcaktojë rregullat, detyrat e hollësishme të organizimit dhe funksionimit të administratës së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK)….