Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të dispozitave ligjore kushtetuese, neni 179/b si dhe neneve 13/d, 14/1, 14/2 dhe 69/4 të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, vendimit nr.2, datë 19.07.2017 “Rregullorja e Veprimtarisë së Komisionit”, në mbledhjen e  datës 04.11.2017, pasi shqyrtoi nenin për projektrregulloren “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionit e Pavarur të Kualifimit”…

Lexo