Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenit 7 ligjit nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”,dhe vendimit nr.2, datë 19.07.2017, pas diskutimeve, në mbledhjen e datës 19.07.2017, “Rregullorja e veprimtarisë së komisionit”, përmes votimit, në mbledhjen e datës 25.01.2018, vendosi…

Lexo