Vendimi Nr: 593
Data e vendimit: 25.11.2022

Vendimi Nr: 596
Data e vendimit: 9.12.2022

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 23.12.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Oltjona Goxha bazuar në ligjin nr….