Vendim Nr: 439
Data e vendimit: 10.9.2021

Vendim Nr: 440
Data e vendimit: 13.9.2021

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ligjor

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Erion Çelaj, u ndërpre sepse përfaqësuesi ligjor i subjektit kërkoi shtyrjen e seancës, me qëllim përgatitjen e mbrojtjes ligjore….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën, 10.9.2021 për subjektin e rivlerësimit, z. Julian Çafka bazuar në ligjin nr. 84/2016,…