Komisioni i Pavarur i Kualifikimit pasi zhvilloi seancën e datës 22.7.2020, në përputhje me pikën 6 të nenit 55 të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën, 13.9.2021 për subjektin e rivlerësimit, z. Arben Nika, bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave dëgjimore në datën, 7.9.2021 dhe në datë 14.9.2021 për subjektin e rivlerësimit, znj. Adelina Zarka, bazuar në ligjin nr….

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT ZNJ. LINDITA MALE (ZIGURI) Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko…