Vendim Nr: 404
Data e vendimit: 23.6.2021

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën, 7.9.2021 për subjektin e rivlerësimit, z. Arben Dyla, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot,…