Vendim Nr: 519
Data e vendimit: 25.3.2022.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave dëgjimore në datën 17.4.2022 dhe në datën 5.5.2022 për subjektin e rivlerësimit, z. Emëror Kasaj i…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Enkeleda Kapedani, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 9.5.2022, ora 10:00, nuk u zhvillua e…